søndag 5. februar 2012

Bildebokprosjekt i Kunst og handverk

Studentane i Kunst oghandverkklassen på nett fekk i oppgåve å lage eigne illustrasjonar til HildeKramer si bildebok «Hvor er pappa?». Her fekk dei brynt seg på komponering med formalestetiskeverkemidla som proporsjoner, harmoni og dynamikk, rørsle og balanse, form ogfargar. 

Ei utfordring i arbeid med bildebøker er å skape heilskap og samanhengmellom dei enkeltståande sidene i boka. Ei anna utfordring er å integrere tekstog bilde i eit oppslag slik at desse to saman dannar eit nytt uttrykk verken teksteneller bildet klarer åleine. 

Oppslaga er laga i bildebehandlingsprogrammet Gimp.

Kunst og håndverksstudenter skaper naturkunst