onsdag 30. april 2014

iPad i kunst og håndverk

Student ved Høgskolen i Telemark
Foto: Lovise Søyland
Digitale medier er i dag en sosial realitet i barns liv og bruk av trykkfølsomme skjermer har eksplodert de siste årene. Både RIKT (Ressurs for IKT) og Eplehuset slår fast at flertallet av landets 428 kommuner og 19 fylkeskommuner har prosjekter der de prøver ut nettbrett på en eller flere av sine skoler[1]. RIKT hevder at iPad har en markedsandel på 90% av trykkfølsomme skjermer som blir kjøpt inn til skoler.  Den nye Barnehage-lærerutdanningen har anerkjent den digitale verden som en viktig del av barnekulturen og barns hverdag, og nå kan det se ut som dette også tas på alvor i skolen. Øyvind Høines, daglig leder for Nasjonal digital læringsarena kaller utviklingen en stille revolusjon. Pcene blir byttet ut med nettbrett!

Selv om 94% av husholdningene med barn er på nett framhever EU kids Online-rapport[2] fra 2012 at en av hovedutfordringene for Norge er å gi den avloggede minoriteten bedre tilgang og digitale muligheter i framtiden. Når alle er på nett vil de som står utenfor ikke bare tape teknologisk kompetanse, men og sosial kompetanse! Skrim ungdomsskole i Kongsberg kommune har satset på iPad og gått fra å være en vanlig ungdomsskole til å bli en referanseskole for Apple. Nylig innførte de 1:1 iPader til elevene. Her kan du lese om hvilken erfaring de har gjort seg så langt og hvilke muligheter de ser for bruk av iPad i undervisningssammenheng. Sosiokulturelt læringsmiljø er kompatibelt med bruk av iPad i undervisning og et viktig argument for å fremme iPadens læringspotensial.

Kunst og håndverksfaget er bærer av en tradisjon der håndverksteknikker, materialer, redskaper og det skapende mennesket står helt sentralt. Med iPadens fremvekst i skolen er et helt nytt medielandskap der lyd-, bilde-, video- og tekstmedier tilgjengelig. Men hvordan anvende teknologiens potensiale på fagets premisser? Kunnskapsløftet setter søkelys på digitale ferdigheter som en av de fem grunnleggende ferdighetene. Hvilke muligheter ligger i å bruke iPad som verktøy i kunst og håndverks undervisning? Hvordan koble teknologiens muligheter og elevers møte med materialer i faget? iPaden er intuitivt og et verktøy der eleven kan uttrykke seg direkte. Hvordan sette disse egenskapene i en fagdidaktisk kontekst? Det digitale som møter materialene var noe av det som ble diskutert under workshopen: iPad i kunst og håndverk med nettbaserte studenter ved HIT i forrige uke.

David Hockney: "The iPad was a device that took art back to the hand, rather than away from it!"

Jeg har samlet noen applikasjoner som jeg mener er betydningsfulle for læringspotensialet i kunst og håndverksfaget. I denne nettressursen: skoleappar, kan en søke i alderstrinn og fagområder etter applikasjoner.

Presentasjonsverktøy
Keynote
Pages

Tegning - bildeskaping
Tegnebrett (Drawingpad)
Color and draw - tegning og fargelegging for barnehage og småtrinn
Procreate
Portrettmaling med procreate:

PS Touch
Adobe ideas
Stripdesigner – lage tegneserie
David Hockney – tar i bruk iPad som et redskap når han skaper bilder.


Lage bøker:
Book creator
My Story

3D:
123D Sculpt
123D Creature 
123D Design


Film og animasjon
Puppet Pals
iMovie
iStopMotio
Animation HD
Lego Movie Maker 

Foto:
Diptic
Pixlromatic
PaperCamera
Snapseed
Morfo Booth

Kunsthistorieapper
Frida’s World – en app om Frida Kahlos liv
Art Authority
Astrup

Musikk:
Garage band
Paint Music

tirsdag 29. april 2014

Ledige studieplasser: Tekstil - kunst og design

Ønsker du å utvikle dine ferdigheter innenfor tekstil - kunst og design? Vi har fortsatt ledige studieplasser! Les mer og søk: HER 

 Bilder fra: Jubileum og visjoner - 75 år på Notodden Fotograf: Marek Podowski

Studiet gir deg som er kreativ og glad i tekstil, gode muligheter til å utvikle dine tekstile ferdigheter. Du får jobbe med design, produktutvikling, tekstile kunstuttrykk, motehistorie, mønsterkonstruksjon og blir kjent med og får utforske ulike materialer og teknikker.

Studiet gir deg mulighet til å finne ditt eget uttrykk gjennom design og fremstilling av klær og andre produkter. Du får vise dine ideer gjennom ulike presentasjoner, utstillinger og catwalk. Det vektlegges en aktiv og praktisk bruk av mote og tekstilkunst. Du får være din egen klesdesigner og får arbeide med tekstil fra ide til produkt.

Motetegning, mønsterkonstruksjon, materiallære og utforsking av materialer er viktig grunnlag for å skape gode produkter; både klær og kunstuttrykk. Forsøks- og utviklingsarbeid inngår i høgskolestudiet.

mandag 28. april 2014

Rapport fra ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kulturminister Thorhild Widvey fikk i dag overlevert rapporten ”Det muliges kunst” fra ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen. Ekspertgruppen ble oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet høsten 2013. I mandatet for ekspertgruppens arbeid beskrives behovet for å få en bedre koordinert og samlet innsats i arbeidet med kunst og kultur for barnehage og skole.
Blant ekspertgruppens anbefalinger er et nytt Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, som knyttes organisatorisk til høyere kunstutdanning og lærerutdanning. Det anbefales også at det innføres kompetansekrav for undervisning i kunst og håndverk og musikk for lærere som underviser i de estetiske fagene i grunnskolen og at hver lærerutdanningsinstitusjon styrker sin kompetanse og tilbud innen estetiske fag.

Ekspertgruppens ti råd til ministrene:
1.       Anerkjenn verdien av kunst, kulturmøter og kulturell kompetanse – formuler politikk for et mangfoldig og inkluderende samfunn
2.       Sørg for politisk oppmerksomhet og engasjement for kunst- og kulturfag på alle ledernivå – bruk styringslinjene
3.       Utvid porteføljen til den politiske styringsgruppa for Den kulturelle skolesekken til også å omfatte kulturskolevirksomheten
4.       Styrk samarbeidet mellom kultur- og utdanningssektor – tydeliggjør oppgavedeling mellom nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
5.       Utnytt ressursene bedre og utvid kunnskapsgrunnlaget – samlokaliser og koordiner virksomheten gjennom et nytt nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
6.       Støtt opp om utvikling og kvalitet i den lokale kulturelle grunnmuren med barnet og eleven i sentrum
7.       Still krav til fagkompetanse
8.       Ta initiativ som kan utvikle og forankre Den kulturelle skolesekken bedre i både utdannings- og kultursektoren
9.       Lag tydeligere profil for kulturskolesatsingen
10.   Øk bevisstheten og kunnskapen om yrker og næringsvirksomhet som krever yrkesfaglig utdanning i håndverksfag eller høyere kunstfaglig utdanning

onsdag 9. april 2014

Redesign i kunst og håndverk

Gjennom redesign kan materialer og gjenstander fra dagens bruk og kast samfunn bli brukt på nytt og få en ny estetisk dimensjon. Begrepet redesign inneholder ordet design og på den måten beholder det den individuelle skaper-dimensjonen av ordet design, samtidig som re – understreker at den individuelle skapende prosessen er knyttet til endring, forbedring og nye kombinasjoner. 
Nettstudentene i kunst og håndverk har laget undervisningsopplegg som vi har valgt å dele i dette innlegget. Utgangspunktet for å lage disse oppgavene var veilederen for det nye valgfaget design og redesign i ungdomskolen som startet opp i høst. Veilederen er rettet mot valgfaget, men er også informativ og kan være en rettesnor i forhold til hvordan en kan jobbe med design og redesign i kunst og håndverk. Den gir også eksempler på undervisningsopplegg og på hvordan kompetansemålene kan konkretiseres i læringsmål, der kjennetegn på høy måloppnåelse er beskrevet. I veilederen er også designprosess og produkt skilt ut som egne områder i læreplanen, og det understreker betydningen av prosessen, veien fram til et ferdig produkt!