mandag 28. april 2014

Rapport fra ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kulturminister Thorhild Widvey fikk i dag overlevert rapporten ”Det muliges kunst” fra ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen. Ekspertgruppen ble oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet høsten 2013. I mandatet for ekspertgruppens arbeid beskrives behovet for å få en bedre koordinert og samlet innsats i arbeidet med kunst og kultur for barnehage og skole.
Blant ekspertgruppens anbefalinger er et nytt Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, som knyttes organisatorisk til høyere kunstutdanning og lærerutdanning. Det anbefales også at det innføres kompetansekrav for undervisning i kunst og håndverk og musikk for lærere som underviser i de estetiske fagene i grunnskolen og at hver lærerutdanningsinstitusjon styrker sin kompetanse og tilbud innen estetiske fag.

Ekspertgruppens ti råd til ministrene:
1.       Anerkjenn verdien av kunst, kulturmøter og kulturell kompetanse – formuler politikk for et mangfoldig og inkluderende samfunn
2.       Sørg for politisk oppmerksomhet og engasjement for kunst- og kulturfag på alle ledernivå – bruk styringslinjene
3.       Utvid porteføljen til den politiske styringsgruppa for Den kulturelle skolesekken til også å omfatte kulturskolevirksomheten
4.       Styrk samarbeidet mellom kultur- og utdanningssektor – tydeliggjør oppgavedeling mellom nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
5.       Utnytt ressursene bedre og utvid kunnskapsgrunnlaget – samlokaliser og koordiner virksomheten gjennom et nytt nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
6.       Støtt opp om utvikling og kvalitet i den lokale kulturelle grunnmuren med barnet og eleven i sentrum
7.       Still krav til fagkompetanse
8.       Ta initiativ som kan utvikle og forankre Den kulturelle skolesekken bedre i både utdannings- og kultursektoren
9.       Lag tydeligere profil for kulturskolesatsingen
10.   Øk bevisstheten og kunnskapen om yrker og næringsvirksomhet som krever yrkesfaglig utdanning i håndverksfag eller høyere kunstfaglig utdanning

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar